POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez F.P.H.U. TIKA z siedzibą w Borowno ul. J. Długosza 95

1 DEFINICJE
Administrator – oznacza F.P.H.U. TIKA+ z siedzibą przy ul. J.Długosza 95, 42-233 Borowno,

Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy, działający w domenie: www.tika.pl

Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW
Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administator  zobligowany będzie  to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego w graniach i na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa..

Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.

3 ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI
W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

4 ZAKRES GROMADZENIA DANYCH I INFORMACJI ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań firmy TIKA wobec Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.

Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu..

Administrator Informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

5 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe.

Firma TIKA nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą (np. w przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody w konkursie, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, w przypadku złożenia zamówienia na towary oferowane przez firmę TIKA niezbędne dane mogą zostać przekazane podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia zamówionych towarów) lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia i zaniechania przetwarzania.

Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z firmą TIKA w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”